สวก.-ม.เกษตรฯ ใจดี จัดทุนให้ฟรี!!! ปริญญาตรี 90 ทุน

               สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการแจกทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farming” เพื่อเป็นการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทยรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบัน หันมาสนใจการทำเกษตรมากขึ้น และสามารถนำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาต่อยอดในธุรกิจภาคเกษตรกรรม
โดยได้จัดให้มีทุนการศึกษาวิจัยจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 

              โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” โดยมุ่งสร้างนักวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน และเป็นผู้นำการเกษตรให้กับชุมชน มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง มีความเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำเกษตรมาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โครงการเผยแพร่สื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางท้องทะเล เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นสื่อกลางการให้ข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ตลอดจนช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  

               โดยโครงการดังกล่าวเป็นหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี เพื่อผลิตและสนับสนุนบัณฑิตด้านการเกษตรยุคใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร และพัฒนาในด้านเทคโนโลยีควบคู่กันไปด้วย เพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังคนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย สร้างการเรียนรู้ของชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรของไทย และสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ชุมชน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรและผู้นำการเกษตรให้กับชุมชน เป็นหลักสูตรที่ปรับใหม่ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในเรื่องของการประกอบการกิจการยุคใหม่ การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน โดยเราได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา และสานต่อแนวพระราชดำริในการส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนำแนวคิดศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล มาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม

Smart Farming คืออะไร
Smart Farming หรือ เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย (Microclimate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

การจำแนกลักษณะของ Smart Farmer และ Young Smart Farmer
เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer
เป็นผู้ที่มีความสนใจหรือประกอบอาชีพด้านการเกษตร
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุระหว่าง 17-45 ปี
– จบการศึกษาระดับชั้น ป. 6 ขึ้นไป
รายได้ไม่ต่ำกว่า – 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี เป็น Smart Farmer

เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร
มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตร
บริหารการผลิตและการตลาดโดยใช้ข้อมูล
คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

อีกทั้ง สวก. ถือเป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้านการเป็นผู้นำการบริหารวิจัยการเกษตร และมุ่งสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน
โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และ
3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
และจากความทุ่มเทของ สวก. ในการทำงานเพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย Smart Farming ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการส่งเสริม และสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย จำนวน 5 ประเภท ได้แก่

1) ทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุน สวก. ตรี-โท-เอก ทุนปริญญาเอก 80 พรรษา และทุนปริญญาเอก 70 ปี
2) ทุนฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3) ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย
4) ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ และ
5) โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

            ทางด้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่า เป็นหลักสูตร ที่การบูรณาการศาสตร์ องค์ความรู้ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ออกแบบการเรียนได้ตามที่ตนเองต้องการ เน้นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ การเกษตรสมัยใหม่ สามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน มีดังนี้
– เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกร รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ไม่จำกัดอายุ
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชา
– ต้องไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีและไม่ใช่การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
– สามารถเข้าศึกษาได้ตามระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
– สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนดลยีสารสนเทศและสื่อสารอื่นๆ
โดยข้อกำหนดของโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มีดังนี้
จำนวน 90 ทุนการศึกษา
มีงบประมาณรวม 31,500,000 บาท (350,000 บาทต่อทุน)
มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) ดำเนินการต่อเนื่องปีละ 30 ทุน
หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบทวิภาคี แบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา ออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ใช้เวลาเรียน 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ชื่อย่อคือ วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) หรือ Bachelor of Science (Knowledge of The Land for Sustainable Development) ชื่อย่อ B.S.
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน
ฝึกภาคสนามที่แปลง / ฟาร์มในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชุมชนเกษตรกรรมของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา หรือพื้นที่ทำการเกษตรของเอกชน

จุดเด่นของหลักสูตร มีความเฉพาะและเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำการเกษตร มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามมาตรญานการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เศรษฐศาสตร์การจัดการ ศาสตร์พระราชาสิ่งแวดล้อม การเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โทร. 02-579-7435 หรือคลิกเพื่อดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.arda.or.th